Jump to content

== Tabynlyk ==

From Wikimania 2014 • London, United Kingdom
This page is a translated version of the page Submissions and the translation is 78% complete.


"wikimaniýa 2014-London" her ýyl geçirilýän wikimediýa jemagatyna stipendiýa we maksatlaryny amala aşyrmak, maksatlaryny paýlaşmak we olary ösdürmek üçin halkara derejede isşlemek mümkinçiligini berýän ýeke-täk mümkinçilik bolan halkara konferensiýanyň 10-njysydyr

siz wikipediýa degişli hyzmatlardan haýsydyr biriniň agzasydygyňyz ýa-da bilelikde işleşýän ýa-da hyzmatlardan peýdalanýandygyňyza garamazdan biz siziň teklipleriňizi wikimaniýa-2014e kabul edýäris


Wajyp seneler

Teklipleriňizi şuwagt hödürläp bilersiňiz

Teklip kabul edilşik başlangyç taryhy: 1-nji ýanwar, 2014 Teklipleri tabşyrmak üçin möhletiň soňy: 310nji mart, 2014

Kabul ediş çakylygy: 30-njy aprel, 2014

UMUMY SYN

Ýyllyk gurnalýan wikimaniýanyň 10-njysy 6-10-njy awgust 2014 senesinde bolup geçmek bilen esasy programa 8-nji awgustda açylar.

Wikimaniýa-2014 programmasy gatnaşyjylara belli bir mowzuk üstünde, daşky gurşaw üstünde we esasanam bilelikde işlemäge mümkinçilik bermek üçin gurnalýar. London döwlet gurluşy, medeniýet, metbugat we ylmy maksatlary özünde jemlän bir ýer bolmagy bilen wikimaniýa-2014-de ähmiýetli bir ýer bolup biler.

Bu maksatlara kybap bolmak bilen bilelikde programma origami sungaty, gollanma, paneller we afişa sessiýasy bilen bagly milli konferensiýalary; gatnaşyjylara ýygnanmak we adaty ýagdaýda öz rejelerini düzmek we meňzeş maksatlar astynda işleşmegi hem öz içine alar. Gatnaşyjylar hödürlän teklibi kabul edilendigi ýa-da däldigine garamazdan çykyş edip biler.

Mysallar

wikimaniýa-2014-de gatnaşyjylara tekliplerini gurnamaga kömek etmek we gatnaşyjylar lezzet almagy üçin çykyşlaryň birnäçe görnüşi bolar. Olar:

WikiKultura & jemgyýeti

Bu maddalar astynda özlerini belli bir şekilde guramaçylyga alan bir adatdan daşary uly bir tomaşa gurnan topar bardyr. "Bu nähili boldy? Nädip amala aşyrýarlar? Biz muny hasam ösdürip bilerismi?" diýdirjek wakalar bardyr.

details, category

Tehnologiýa, baglanşyklar & kökenler

wikimediýa diňe bir ýaryş däldir, bu bilen bilelikde açyk bir gözbaşdyr we birnäçe özgerişikler bolandyr we gözöňünde tutulýän mümkinçilikler bardyr.

You might like to consider attending the Hackathon, and submitting your session there, if you're looking primarily for a technical audience.

details, category

Kanuny we Erkin Medeniýet

Dünýäniň mazmunynyny erkinleşdirýäs. BU näme diýmek? Näme ähmiýeti bar? Adamlar näme üstünde işleýär? seniňe muňa goşandyň boldumy?

details, category

ŞÖHRATA Tarap

Bir meseläni aýdyňlaşdyrmak ýa-da ösmegi üstünde höwes bilen işleýärmiň?

details, category

Bilime tarap

Wikimediýa ylyma nähili goşant goşup biler? Talyplar nähili şekilde jemgyýet üçin peýdaly bolup biler?

details, category

Stipendiýa

As the Open Access and Open Science movements progress, how can Academia best interact with Wikimedia?

details, category

Aýdyň Maglumatlar

Hökümetde, akademiýada we başgara ýerlerde ulanylmagy üçin maglumatlar.Wikimediýa hereketi indi Wikidata proýekti hem bar. Proýekt nähili dowam edýar? Biz muny näme üçin ulanyp bileris? Beýleki umumy maglumatlar bilen nähili gatnaşykda bolup biler?

details, category

== Çykyş etmäge beriljek wagt öö

Biz Her ýyl uly mukdarda teklipler alýarys. Mümkin boldukça köp teklibiň kabul edilşige gabat gelmegi üçin biz size çykyşyňyzy beriljek soraglar üçin wagty hem içine almak bilen "iň köp 30 minuda" sygdyrmagyňyzy maslahat berýäs. , eger çykyşyňyz üstünlikli bolsa size beriljek goşmaça wagty talap edip bilersiňiz. Eger-de wagt az bolsa programma ýolbaşçy topary siziň wagtyňyzy gysgaldyp biler.

Tabynlyk

Teklibi hödür etmek bilen siz aşakdakylara razylyk berýäňiz:

  • your proposal's abstract and any slides associated with it will be released under the Creative Commons Attribution Share-Alike Licence 3.0; and
  • if accepted, the session will be broadcast and/or recorded and made available in audio and/or visual form under said licence.

siz şu talaplara garşy bolan ýagdaýyňyzda(meselem, ýaýlyma çykmazlygy isleseňiz) programma gurnaýjylaryna teklipleriňizi hödürlemezden "OWAL" ýüz tutuň.

Siziň teklibiňiz jemgyýete açyk şekilde programma gurnaýjylary tarapyndan bahalandyrylar we siz öz beren habarlaşyk maglumatlaryňyz arkaly habarlandyrylarsyňyz. Eger-de teklibiňiz deslapky tapgyra kabul edilmedik bolsa howatyrlanmap: Wikimaniýa-2014 özara guramaçylykly işleşýän toparlar üçin aççomodate ýagdaýda hem bäsleşik üçin hem wagt aýyrandyr. Gozgap biljek meseleleriňiz üçin birnäçe mümkinçiligiňiz bilen birlikde pikirleriňizi paýlaşmak mümkinçiligiňiz hem bolar. Şuwagta çenli tabşyrylan teklipleri görmek isleseňiz: Wikimania 2014 submissions.